Sie sind hier

Videoopnam vum Eechternoacher Gemengerot vum 8. Juni 2020

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Sou wéi am Walprogramm vun 2017 vun der DP Eechternoach virgeschloen, ginn d’Gemengerotssitzunge säit dem 8.6.2020 per Video opgeholl a sollen an Zukunft och live gestreamt ginn.

 

Interesséiert Bierger, déi awer net kënnen an d’Gemengerotssitzungen nolauschtere kommen, hunn domat d’Méiglechkeet, nozelauschteren, wat am Gemengerot decidéiert a politesch diskutéiert ginn ass.

 

An der Gemengerots-Sitzung vum 8.6.2020 hunn d’Conseilleren aus DP-Fraktioun, Carole Hartmann a Marcel Heinen, zu ganz ville Punkte vum Ordre du jour d’Wuert ergraff, e.a. zu :

 

  • der gutt en Place gesater Schoulorganisatioun wärend der Corona-Krise,
  • der Schoulorganisatioun vum nächste Joer,
  • der ganz erfollegräicher Aktioun „Welcome Back“, bei där de lokalen Handel mat engem Subside vu 60.000.- € vun der Gemeng ënnerstëtzt ginn ass ,
  • diversen Taxen-Suspensioune fir dëst Joer, déi d’DP-Fraktioun am Ufank vum Corona-Confinement gefuerdert huet,
  • der berechtegter Onzefriddenheet vun eise Bierger, wat de Recycling am Alferweiher ugeet,
  • dem Leader-Projet vun engem Regionale Vëloskonzept, a senger Vernetzung mam Lokale Vëloskonzept,
  • diverse Projeten déi d’Gemeng Eechternoach, der DP-Fraktioun no, op der Basis vun de „Restart Lëtzebuerg“ Programmer vun der Regierung sollt an Ugrëff huelen (z.B. d’Astellung vun engem Coordinateur sportif, e Fitness-Parcours am Fräien, digital Info-Saile fir den Tourismus, Business-Events am Trifolion, etc.)

 

Hei de Link zu deser Gemengerotssitzung, wou dir d'Interventioune vun der DP am Detail kënnt nolauschteren :

https://www.youtube.com/watch?v=SgOSrBuzIEc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vEqftnAJs4VQbov-0kv07MdLB5XKGmD_whl2vDC-p0g3rVKpF-T5KA8M