Sie sind hier

Aus dem Gemengerot vum 14.05.2018

Gemeng

Am Gemengerot vum 14. Mee 2018 huet de Buergermeeschter op eng Interventioun vum Carole Zeimetz uginn, dass Gemengerotssëtzungen och kéinte live gestreamt ginn. D‘DP gegréisst des Iddi, déi eng Fuerderung aus eisem Wahlprogramm vun 2017 iwwerhëlt. Eis Lokalpolitik muss méi transparent an di Eechternoacher Bierger méi agebonne ginn.