Sie sind hier

Accès an Deplacementer vu Persoune mat ageschränkter Mobilitéit

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Am Gemengerot vum 12. November 2018 hat d’DP-Fraktioun ënner anerem gefuerdert, dass d’Instandsetzung vun den Trottoiren, de Stroossen an de Foussweeër am Zentrum vun Eechternoach, a virun allem ronderëm d’Alters- a Fleegeheemer, eng Prioritéit vun der Gemeng misst ginn, dass all d’Zebrasträife mat enger liichter Pente de plein-pied accessibel sollte gemaach ginn, dass Sëtzbänken an der Halergaass en place gesat ginn an dass iwwer d’Moartplaz an a Richtung Basilika an Trifolion eng glat Sträif iwwer de Pavé amenagéiert gëtt.

Op des Interventioun hin, huet de Schäfferot am Budget fir 2019 en neie Posten an den „Dépenses extraordinaires“ virgesinn, nämlech d’« mise en état de la voirie pour personnes à mobilité réduite » mat 100.000.- €.

Och wann D’DP des nei Depense am Sënn vu Persoune mat ageschränkter Mobilitéit ausdrécklech begréisst, ginn déi aktuell Mesuren awer nach net weit genuch. D’DP fuerdert d’Majoritéit dofir op, en Méijoresplang opzestellen, op Basis vun deem an de nächste Jore kontinuéierlech den Accès an d’Deplacementer vu Persoune mat beschränkter Mobilitéit verbessert ginn.