Sie sind hier

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Stellungnam vun der DPE zum Shopping Projet

Eine deutsche Übersetzung der Stellungnahme zum Shopping Projekt wurde als PDF hinzugefügt.

Une version française de la prise de position sur le projet Shopping a été attachée en PDF.

Um português A tradução da declaração sobre o projecto de compras foi acrescentada como PDF.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

DP-Motioun en Amont vum Prinzipië Vott zum Shopping Projet

Als DP Fraktioun hu mir des Motioun virum Prinzipië Vott vum Shopping Projet zur Ofstëmmung bruecht.

D'Motioun ass mat favorabele Stëmme vun DP, CSV an LSAP an Enthalunge vun déi gréng vum Gemengerot gestëmmt ginn.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng

Zesumme mat der Fraktioun vun déi gréng hu mir als DP eng Motioun zu der Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng zur Ofstëmmung bruecht.

Des Motioun ass mat favorabele Stëmme vun DP an déi gréng a mat Enthalunge vun CSV an LSAP gestëmmt ginn.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP Fraktioun un de Schäfferot

An der Gemengerots-Sitzung vum 10. Januar 2022 huet d'DP Fraktioun dem Schäfferot Froen 1) zum Iechternacher PAG, 2) zu der Vignette professionnelle vum neie Parkraumkonzept an 3) zu den Infrastruktur-Arbechten an der Krunn an der Duchscher Strooss gestallt.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

DP zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach

An hire Rieden zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach sinn d'Carole Hartmann an de Marcel Heinen haaptsächlech op déi grouss Infrastruktur-Projeten (Grondschoul mat Maison-Relais, Sportshaal mat Piscine), d'Héichwaasser vum Juli 2021, de Neibau vun der Petite Marquise, de Projet "Shopping Echt

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP Fraktioun un de Schäfferot

An der Gemengerots-Sitzung vum 8.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktion un de Schäfferot

An der Gemengerots-Sitzung vum 20. September 2021 huet d'DP Fraktioun Froen zu 1) dem Héichwaasser vum 14. a 15. Juli 2021, 2) dem neie Parkraumkonzept daat säit dem 1. August 2021 en vigueur ass an 3) der Prozedur vum PAG vun der Stad Eechternoach.

 

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktioun un de Schäfferot

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktioun un de Schäfferot

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktioun un de Schäfferot

Gemeng Carole Hartmann

Skulptur als Hommage un d'Sprangprozessioun

Op Péngschtdënschdeg soll um Vulpert virun der Basilika eng Skulptur als Hommage un d'Eechternoacher Sprangprozessioun vum Schäfferot ageweit ginn.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Videoopnam vum Eechternoacher Gemengerot vum 8. Juni 2020

Sou wéi am Walprogramm vun 2017 vun der DP Eechternoach virgeschloen, ginn d’Gemengerotssitzunge säit dem 8.6.2020 per Video opgeholl a sollen an Zukunft och live gestreamt ginn.

 

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (1/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (2/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (3/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (4/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen un de Schäfferot a punkto Coronavirus

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Informatiounen iwwer de Chantier am Quartier Gare

D’DP huet am Virfeld vun der ganzer Ëmgestaltung vum Quartier Gare schonn e puer mol am Gemengerot gesot, dass virun a wärend der Periode wou di al Gare am Chantier wäert sinn, d’Bierger kontinuéierlech mussen informéiert ginn.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Ganzdagsparker

Ëmmer méi Autoe parke wärend der Woch de ganzen Dag op Plazen an Eechternoach, wou kee Parking bezuelt muss ginn. Ënner anerem sinn dovunner d’Parkinge ronderëm de Kierfecht an d’Trottoiren an der Rue Krunn betraff.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Verkéier a Parkplaze ronderëm d’Moartplaz

Den 29. Abrëll 2019 war am Eechternoacher Gemengerot d’Spärung vun der Moartplaz an de Summerméint (15.7.-15.9) um Ordre du jour.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Accès an Deplacementer vu Persoune mat ageschränkter Mobilitéit

Am Gemengerot vum 12.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Gemengerot vum 11. November 2019 : Froen zum Echterlive Festival an zum Projet Shopping Echternach

https://www.wort.lu/de/lokales/festival-echterlive-die-kosten-der-kunst-5dcbc322da2cc1784e34fa79

 

 

 

 

Gemeng Carole Hartmann

PAG Stéchdatum verpasst

Ënnert den 28 Gemengen, déi op den 1. November 2019 nach keen neie PAG an der Prozedur hunn ass och Eechternoach. D'DP huet di lescht Joren am Gemengerot Xmol nom PAG gefrot. Ëmmer erëm ass vum Schäfferot verséchert ginn, dass de PAG am Delai géing fäerdeggestallt ginn.