Sie sind hier

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP Fraktioun un de Schäfferot

An der Gemengerots-Sitzung vum 10. Januar 2022 huet d'DP Fraktioun dem Schäfferot Froen 1) zum Iechternacher PAG, 2) zu der Vignette professionnelle vum neie Parkraumkonzept an 3) zu den Infrastruktur-Arbechten an der Krunn an der Duchscher Strooss gestallt.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

DP zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach

An hire Rieden zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach sinn d'Carole Hartmann an de Marcel Heinen haaptsächlech op déi grouss Infrastruktur-Projeten (Grondschoul mat Maison-Relais, Sportshaal mat Piscine), d'Héichwaasser vum Juli 2021, de Neibau vun der Petite Marquise, de Projet "Shopping Echt

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP Fraktioun un de Schäfferot

An der Gemengerots-Sitzung vum 8.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktion un de Schäfferot

An der Gemengerots-Sitzung vum 20. September 2021 huet d'DP Fraktioun Froen zu 1) dem Héichwaasser vum 14. a 15. Juli 2021, 2) dem neie Parkraumkonzept daat säit dem 1. August 2021 en vigueur ass an 3) der Prozedur vum PAG vun der Stad Eechternoach.

 

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktioun un de Schäfferot

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktioun un de Schäfferot

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen vun der DP-Fraktioun un de Schäfferot

Gemeng Carole Hartmann

Skulptur als Hommage un d'Sprangprozessioun

Op Péngschtdënschdeg soll um Vulpert virun der Basilika eng Skulptur als Hommage un d'Eechternoacher Sprangprozessioun vum Schäfferot ageweit ginn.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Videoopnam vum Eechternoacher Gemengerot vum 8. Juni 2020

Sou wéi am Walprogramm vun 2017 vun der DP Eechternoach virgeschloen, ginn d’Gemengerotssitzunge säit dem 8.6.2020 per Video opgeholl a sollen an Zukunft och live gestreamt ginn.

 

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (1/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (2/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (3/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (4/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen un de Schäfferot a punkto Coronavirus

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Informatiounen iwwer de Chantier am Quartier Gare

D’DP huet am Virfeld vun der ganzer Ëmgestaltung vum Quartier Gare schonn e puer mol am Gemengerot gesot, dass virun a wärend der Periode wou di al Gare am Chantier wäert sinn, d’Bierger kontinuéierlech mussen informéiert ginn.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Ganzdagsparker

Ëmmer méi Autoe parke wärend der Woch de ganzen Dag op Plazen an Eechternoach, wou kee Parking bezuelt muss ginn. Ënner anerem sinn dovunner d’Parkinge ronderëm de Kierfecht an d’Trottoiren an der Rue Krunn betraff.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Verkéier a Parkplaze ronderëm d’Moartplaz

Den 29. Abrëll 2019 war am Eechternoacher Gemengerot d’Spärung vun der Moartplaz an de Summerméint (15.7.-15.9) um Ordre du jour.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Accès an Deplacementer vu Persoune mat ageschränkter Mobilitéit

Am Gemengerot vum 12.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Gemengerot vum 11. November 2019 : Froen zum Echterlive Festival an zum Projet Shopping Echternach

https://www.wort.lu/de/lokales/festival-echterlive-die-kosten-der-kunst-5dcbc322da2cc1784e34fa79

 

 

 

 

Gemeng Carole Hartmann

PAG Stéchdatum verpasst

Ënnert den 28 Gemengen, déi op den 1. November 2019 nach keen neie PAG an der Prozedur hunn ass och Eechternoach. D'DP huet di lescht Joren am Gemengerot Xmol nom PAG gefrot. Ëmmer erëm ass vum Schäfferot verséchert ginn, dass de PAG am Delai géing fäerdeggestallt ginn.

Gemeng Georges Hoscheid

A propos "Campus Gare"

Vun der Gare bis bei d'Schwemm kennt een ouni Problem bis bei den klengen Rond-Point bei der Schoul, an dann nach e bessi weider, dann no 20m ass Strooss gespart, mat zwou Heras-Barrieren, ouni Reflektor, Luucht oder Signalisatioun... Vun der aanerer Sait (Lycée) daat selwecht ...

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Gemeinderat vom 29. April 2019 : Fragen der Oppositionsparteien unerwünscht!

Die Gemeinderatssitzung in Echternach vom 29. April 2019 dauerte fast vier Stunden und war gespickt mit einigen überraschenden Abstimmungen sowie einigen respektlosen Erklärungen des Bürgermeisters.

Gemeng Carole Hartmann

Aus dem Gemengerot vum 25. Juni 2018

D'DP Conseillère Carole Hartmann huet op déi geféierlech Verkéierssituatioun vun der Kräizung um Mélick higewisen an d’Majoritéit gefrot op een net kéint eng Beschëlderung, Inselen oder Luuchte fir geféierlech Platzen unzekënnege en Place setzen.